தமிழ்நாடு அரசு

Web Information Manager

Name:   G.Ramadass
Designation:   Assistant Director (Pri)
Address :   Directorate Of Rural Development And Panchayat Raj, 4th Floor, Panagal Building, Saidapet,Chennai – 600 015.
Phone No:   044-24338690
Email :   adrdpr@nic.in

இன்று பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை: 2037
மொத்த பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை: 13581770
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 28-05-2024