தமிழ்நாடு அரசு

NIC-Disclaimer

 

This site is designed, developed by National Informatics Centre, Chennai, Government of India and Contents are Owned, Maintained , Updated by Directorate of Rural Development and Panchayat Raj (DRD &PR) and respective Village Panchayats (VP).


Though all efforts have been made to ensure the accuracy of the content on this Portal, the same should not be construed as a statement of law or used for any legal purposes. DRD &PR, NIC and VP's accepts no responsibility in relation to the accuracy, completeness, usefulness or otherwise, of the contents. Users are advised to verify/check any information with the relevant Local Bodies, VP's and/or other source, and to obtain any appropriate professional advice before acting on the information provided in the Portal.


In no event will the Government, RD&PR, NIC or VP's be liable for any expense, loss or damage including, without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any expense, loss or damage whatsoever arising from use, or loss of use, of data, arising out of or in connection with the use of this Portal.


Links to other websites that have been included on this site are provided for public convenience only. DRD&PR, NIC and VPs are not responsible for the contents or reliability of linked websites and does not necessarily endorse the view expressed within them. We cannot guarantee the availability of such linked pages at all times.


இன்று பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை: 11184
மொத்த பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை: 13590917
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 28-05-2024