தமிழ்நாடு அரசு

தொடர்புக்கு

(திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை, 10:00 AM to 5:45 PM, அரசு விடுமுறை நாட்களைத் தவிர்த்து)
 உதவி எண் : 98849 24299 (5 Lines)
  மின் அஞ்சல் : helpdesk.vptax@tnrd.in

            In terms of House Tax, Village Panchayat is the only authority to collect the tax. This Tax may be paid through any of the mechanism like Payment through Cash, Unified Payment Gateway (UPI) like Google pay, Phone pe etc. Debit Card (ATM card), Credit Card etc.,

            This fund will be credited into General Fund of the Village Panchayat and this fund will be utilised for the welfare of the Village Panchayat like development of Infrastructure.

இன்று பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை: 2264
மொத்த பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை: 13581997
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 28-05-2024