தமிழ்நாடு அரசு

NIC - Screen Reader

Screen Reader Access

Information related to the various screen readers

Screen Reader Website Free / Commercial
Screen Access For All (SAFA) https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/safa-developer Free
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org Free
System Access To Go http://www.satogo.com Free
Thunder http://www.webbie.org.uk/thunder Free
WebAnywhere http://webinsight.cs.washington.edu/ Free
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 Commercial
JAWS http://www.freedomscientific.com/Downloads/JAWS Commercial
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 Commercial
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ Commercial

Viewing Information in Various File Formats

The information provided by this Web site is available in various file formats, such as Portable Document Format (PDF), Word, Excel and PowerPoint. To view the information properly, your browser need to have the required plug-ins or software. For example, the Adobe Flash software is required to view the Flash files. In case your system does not have this software, you can download it from the Internet for free. The table lists the required plug-ins needed to view the information in various file formats.

Plug-in for alternate document types

Document Type Plug-in for Download
Portable Document Format (PDF) files Adobe Acrobat Reader
இன்று பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை: 3319
மொத்த பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை: 13583052
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 28-05-2024